Bedankt voor je stem!

4

Stemmen

PLAN #79
’Atheïstische school Amsterdam’
— Elmer Schrik

Omschrijving

Onze ideale school, is een school gericht op primair basis onderwijs zonder geloof of bijgeloof. De school staat midden in de maatschappij en creëert een veilige en goede leeromgeving voor de kinderen. De School erkent en herkent de rol van de verschillende geloven binnen de Nederlandse samenleving. Ons uitgangspunt is echter dat geloof primair een persoonlijke privé kwestie is, welke niet binnen een publieke omgeving als een school thuis hoort.

Het pedagogisch en didactisch leerkader ontkent niet het bestaan van geloof en bijgeloof maar geeft vorm aan onderwijs dat is losgekoppeld van religie. Binnen het leerkader is ruimte gereserveerd voor wetenschappelijke bewijzen en inzichten.

Ontwikkelen

Leerlingen krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen in richtingen die passen bij de individuele leerling. Ontwikkelingen op de kernvakken zoals taal en rekenen maar ook op persoonlijk vlak. De school biedt extra mogelijkheden aan voor de geïnteresseerde of uitblinkende leerling, mogelijkheden die bij de kwaliteiten van de leerling passen.

Bekijk de wereld van alle kanten

Het curriculum verschilt ten opzicht van reguliere openbare basisscholen weinig, binnen het curriculum is ruimte gereserveerd voor wetenschappelijke bewijzen en inzichten. De lesmethoden, lesboeken en digitale middelen worden aangevuld met het spelenderwijs zichtbaar maken van natuurwetten en natuurfenomenen door middel van proefjes en diverse bezoeken aan buitenschoolse locaties, hiermee krijgen de kinderen een beter begrip van de lesstof.

Onderwijskwaliteit

Binnen de school worden hoge eisen gesteld aan de onderwijskundige processen zoals de pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren, een goede lesorganisatie, instructie en het vermogen tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen. Maar we stellen ook hoge eisen aan een samenhangend en betekenisvol leerplan en functionele leerlingenzorg. Binnen de school is er continu aandacht en verbetering op onderwerpen als onderwijskundig leiderschap, professionele cultuur en kwaliteitszorg.

Initiatiefnemers

Een kernteam van drie enthousiaste initiatiefnemers wil vorm geven aan de Atheïstische school. Harry Bruno is al jarenlang bestuurder van een cursusbedrijf gespecialiseerd in het geven van (bedrijfs)cursussen en het vergroten van de positie in de arbeidsmarkt. Gerrit Kruimink is docent en heeft decennia lange ervaring in het geven van les in groepsverband of 1op1 onderwijs toegespitst op de behoefte van de leerling. Elmer Schrik is trainer van professionals en bedrijfskundig consultant.

Deze initiatiefnemers worden ondersteund door ervaren professionals uit het primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijk werk.