Bedankt voor je stem!

17

Stemmen

PLAN #48
’De Amsterdamse School’
— Emmalien Springer

Omschrijving

DE AMSTERDAMSE SCHOOL voor leerlingen van 2-18

De Amsterdamse School is anders: een school van 2 tot 18 jaar waar iedereen gelijkwaardig is en waar ieder verschillend kan en mag zijn onder gecontroleerde omstandigheden. Het accent in de onderbouw (2-7) ligt op spelend leren, in de middenbouw (7-12) op creatief leren en in de bovenbouw (12-18) op leren naar een passend toekomstperspectief en een startkwalificatie. Door het leren van begrip, respect en aandacht voor ieders eigenaardigheden door een afspiegeling van de diversiteit die we kennen in Amsterdam (bv ethniciteit, achtergrond, opleidingsniveau en leeftijd) aan de basis te maken, ontstaat er een later een bredere basis van algemeen vertrouwen in de samenleving.

De belangrijke onderliggende waarden in het curriculum zijn:

  1. aandacht, begrip, respect en waardering voor en door elkaar,
  2. met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid,
  3. het verwerven en ontwikkelen van metacognitive vaardigheden = optimaal gebruik maken van de leerstrategieen die ieder heeft: dus zo goed mogelijk leren leren,
  4. ontwikkelen van creatief denken
  5. duidelijke regels en
  6. een heldere structuur van het curriculum.

De Amsterdamse School is een school waar door uitsluitend positieve leerervaringen leerlingen intrinsieke motivatie ontwikkelen tot het optimaal ontplooien van hun eigen aardigheden: varierend van het verwerven van zoveel mogelijk kennis en wijsheid tot het zich bekwamen in een of meerdere specifieke vaardigheden.

Opbouw van de school:

• Onderbouw 2-7

• Midden bouw 7-12

• Bovenbouw 12-18

• vwo denk stroom / Diploma vwo / aansluiting op universiteit

• havo denk stroom / Diploma havo / aansluiting op hbo.

• havo doe mbo 4. / Diploma mbo 4 / aansluiting op hbo.

• mbo 3 doe stroom. / Diploma mbo 3 / doorlopend aansluiting op mbo 4

• mbo 2 doe stroom. / Diploma mbo 2 / doorlopend aansluiting op mbo 3.

Deze opzet vraagt duidelijkheid en structuur in het curriculum. Het curriculum is bloksgewijs opgebouwd: blokken met een groep die homogeen qua leeftijd is en heterogeen qua intellect, begeleid door een vaste docent en blokken met een groep die homogeen is qua intellect en heterogeen qua leeftijd, ook begeleid door een vaste docent. De balans zal ongeveer inhet midden liggen. Voor beide soorten groepen zijn speciaal opgeleide docenten nodig.

De Amsterdamse school is een school waar leerlingen zich op hun eigen niveau in een gemengde setting optimaal kunnen ontwikkelen, kunnen leren van en met elkaar en zich aan elkaar kunnen spiegelen. De Amsterdamse School is een goede voorbereiding op het anticiperen en voldoen aan de andere eisen die deze nieuwe tijd aan ons stelt en geeft haar leerlingen de mogelijkheid om actief te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en als positieve volwassenen te kunnen functioneren in de nieuwe samenleving

Initiatiefnemers

Ik ben werkzaam als docent, examencoördinator mbo, docentencoach, oprichter/coordinator van de zomerschool en curriculumontwikkelaar op het Calvijn College, een vmbo school met een mbo in Amsterdam West. Voor het VM2 traject en de vmr (mbo) ben ik de tussenpersoon/het aanspreekpunt tussen het Calvijn en het ROC van Amsterdam en het ROCTOP. Ik heb een langdurige en brede ervaring in het opzetten van curricula voor bo, vo en mbo met up to date kennis over de daarbijbehorende exameneisen.

Ik begeleid in mijn eigen praktijk hoogbegaafde kinderen en jongvolwassenen bij concentratie- en structureringsproblemen, faalangst en onderpresteren. Ik heb verschillende plusklassen opgericht en uitgevoerd voor po en vo.

Via de Lessingstichting ben ik betrokken bij het opzetten en uitvoeren van een lessencyclus burgerschap in het po, een project gefinancieerd door de gemeente Amsterdam. Het Kohnstamm instituut heeft onderzoek naar de effecten van dit project gedaan en gepubliceerd (2010)

Oproep

Bevlogen docenten/onderwijskundigen/ mensen met een SEN Master