Bedankt voor je stem!

238

Stemmen

PLAN #87
’Diversiteit als energiebron voor ontwikkeling’
— Frank Weijers

Omschrijving

Verschillen zijn verrijkend, zolang niemand de waarheid claimt.

Hoe zou dat zijn: een school waar je je onmiddellijk welkom voelt, waar je jezelf kunt zijn en waar iedereen ertoe doet? Waar (voor)oordelen plaats maken voor oprechte aandacht en verwondering, waar je leert om constructief om te gaan met verschillen? Waar we benieuwd zijn naar elkaar, naar hoe we allemaal anders zijn, anders denken, anders naar de wereld kijken en dingen anders doen? Waar je leert om de ruimte te nemen die je nodig hebt, om uit te zoeken wie je bent, waar je voor staat, wat je drijft, waar je goed en minder goed in bent, waar je je in wil ontwikkelen - en waar je leert om anderen hun ruimte te laten?

Onze samenleving is diverser dan ooit. In plaats van deze diversiteit te accepteren, te verwelkomen en te waarderen houden we vaak vast aan onze eigen opvattingen en ideeën als de beste; soms menen we zelfs dat ze de enige ware zijn. Daarmee creëren we afscheiding en bevorderen we verdeeldheid.

Werken aan een betere wereld begint met het openlijk waarderen van verschillen, je oprecht openstellen voor anderen en andere opvattingen en perspectieven, jezelf zijn, goed je plek kunnen innemen en anderen hun ruimte kunnen laten. Je verbindt je met anderen en met wat je samen beoogt, waarbij je leert je grenzen op heldere wijze te hanteren.

Daarom biedt deze nieuwe school jonge mensen een omgeving om zich hierin volop te kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun unieke talenten en kwaliteiten kunnen ontwikkelen en zonder terughoudendheid leren gebruiken. Zodat ze leren om leiding te geven aan zichzelf en hun bijdrage leveren aan een samenleving waarin diversiteit als verrijkend wordt ervaren. Om dat te realiseren is het eerst en vooral van belang dat alle leraren, ondersteuners en schoolleiders dit zelf vóórleven in de wijze waarop ze samen met elkaar werken en leren.

Mijn plan voor een nieuwe school kent twee pijlers:
  1. Mijn boek Spelen met ruimte. De essentie: hoe krijgen we het voor elkaar dat leraren over hun professionele ruimte beschikken én deze voluit en goed benutten, zodat we het best denkbare onderwijs maken? Ik heb 2 jaar lang met de e-versie van dit boek (te downloaden op www.frankweijers.com ) met een aantal scholen gewerkt. De gedrukte versie, herzien op basis van alle opgedane ervaringen, verschijnt 6 oktober a.s.

  2. Deep Democracy: een inclusieve zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt, waarmee de wijsheid van de hele groep voluit wordt benut. Tegenstellingen worden niet gezien als belemmering, maar vormen de start van een creatief proces. Daardoor voelt iedereen zich gehoord en komen groepen tot rijkere ideeën en besluiten. In de klas door leerlingen, in teams van docenten, in vakgroepen, in de schoolleiding, in de hele schoolorganisatie. Zie ook: www.deepdemocracy.nl

Initiatiefnemers

Ik ben Frank Weijers, 57 en werk ruim 30 jaar als procesbegeleider en interim leidinggevende met mensen in scholen: leraren, schoolleiders en andere ondersteuners, en als opleider/docent (o.a. bij de NSO in Amsterdam). Wat me drijft: met (veel) beter onderwijs bijdragen aan een samenleving waarin verschillen tussen mensen worden verwelkomd en gewaardeerd, waar iedereen zichzelf kan zijn, in staat om zijn unieke talenten en kwaliteiten te ontwikkelen en zonder terughoudendheid te gebruiken. Zodat jongeren leren om leiding te geven aan zichzelf, voluit hun plek leren in te nemen en hun bijdrage te leveren aan een samenleving waarin diversiteit als een feest wordt ervaren.

Ik heb veel ervaring met het begeleiden van en leiding geven aan vernieuwingen op scholen. In 1998 was ik de oprichter en eerste rector van het Vespucci College, een nieuwe VO-school op Curacao.

Meer informatie: www.frankweijers.com

Oproep

Ik werk graag samen met anderen, om tot nog betere plannen komen. Daar verheug ik me op. Wat ik daarbij wel belangrijk vind: in mijn plan heb ik nadrukkelijk gekozen voor een pedagogisch concept, en niet zozeer voor een onderwijskundig concept, omdat ik vind dat dat laatste behoort tot de professionele ruimte van (teams van) docenten.

f.weijers[at]me.com