Bedankt voor je stem!

85

Stemmen

PLAN #64
’Leren van de leeromgeving – de school als lab’
— Wilbert Verhaak, Hans Wijnberg, Olle Spoelstra 

Omschrijving

Wie onze nieuwe school binnenloopt, komt terecht in een omgeving die uitdaagt om eindeloos verkend en ingevuld te worden door de leerlingen. Zo vormgegeven dat ze motiveert en faciliteert om aangepast te worden aan hun wensen. Leerlingen en leraren zijn er samen bezig met onderzoek en ontwerp dat nodig is om deze aanpassingen te realiseren. Hierbij ontstaat ruimte om veel van de nu levende ideeën over onderwijsinnovatie daadwerkelijk door te voeren.

De wensen van de leerlingen vloeien voort uit de verbondenheid die zij voelen met hun omgeving, die in feite hun leefwereld wordt. Ze nodigt hen uit tot onderzoek en plaatst hen voor een grote variatie aan opgaven. Elk van deze opgaven kan als project worden uitgevoerd. De leraar heeft hierbij een sturende rol en zet de interesses van de leerlingen om in een werkbare vorm. Vindt een leerling het gebouw te kil of te vol, dan kan hij samen met de leraar een project opstellen waarbij de omgeving kleurrijker of ruimer wordt ingericht. Andere leerlingen gaan bijvoorbeeld aan de slag met het creëren van een voedselvoorziening in het gebouw. Voor de uitvoering van deze projecten zijn verschillende faciliterende ruimtes beschikbaar waarin bijvoorbeeld informatie en rust worden gevonden om onderzoek te doen of juist hamers en boren voor het technische werk. De projecten brengen de leerlingen in aanraking met een breed spectrum aan leerdomeinen. Ze zullen aan de slag gaan met techniek en rekenen, maar ook komen ze filosofische vraagstukken tegen en zal hun creativiteit moeten worden aangesproken. Juist doordat deze onderwerpen samen binnen eenzelfde project aan bod komen, wordt hun relevantie duidelijk en hoeven de vakken niet in hun kale, opgesplitste vorm te worden aangeboden. Opstapeling van losse, specifieke leerdoelen wordt zo voorkomen.

Hoe meer projecten de leerlingen uitvoeren, hoe meer zij het gebouw naar hun eigen hand zetten, hoe meer hun verbondenheid ermee hen zal uitdagen tot nog verdere aanpassingen. De motivatie van de leerlingen om aan de slag te gaan, wordt zo steeds verder aangewakkerd. Juist deze motivatie is een van de punten waar veel scholen in Nederland mee worstelen. Doordat het schoolgebouw een contextrijke omgeving is en de leerlingen er zelf mee aan de slag gaan, wordt leren voor hen betekenisvol. Ook andere wensen voor onderwijsinnovatie, zoals meer aandacht voor onderzoek en ontwerp, gepersonaliseerd leren en talentontwikkeling, worden in deze vorm van onderwijs gerealiseerd.

Om de volle aandacht te kunnen besteden aan deze doelen, willen we de school vormgeven als een dependance voor één of meerdere scholen. Terwijl de leerlingen de gebruikelijke vakken zoals rekenen en taal op hun eigen school zullen krijgen, richten ze zich op `onze nieuwe school’ volledig op projectmatig O&O-onderwijs. Door te starten als dependance en samen te werken met reeds bestaande scholen kan dit type onderwijs optimaal groeien en meerdere scholen helpen bij het doorvoeren van onderwijsinnovatie.

Initiatiefnemers

‘Leren van de leeromgeving’ is een initiatief van Olle Spoelstra (29), Hans Wijnberg (33) en Wilbert Verhaak (58). Vanuit onze achtergronden (resp. wetenschapsfilosofie/leerkracht PO, biogeneeskunde/leerkracht VO, beeldende kunst/duurzaamheidseducatie) en onze gedeelde overtuiging dat het onderwijs een stuk uitdagender en effectiever kan worden gemaakt indien er meer ruimte wordt geboden voor contextgedreven leren, hebben wij iNATLAB opgericht. Met iNATLAB (waarbij ‘i’ staat voor integraal en interdisciplinair) ontwerpen en realiseren we lesprojecten en leeromgevingen voor onderzoekend & ontwerpend leren, waarbij de omgeving waarin leerlingen en leraren dagelijks verkeren de belangrijkste context biedt voor het leerproces. We hebben met iNATLAB de ambitie om leerlingen niet meer naar school te laten gaan waarIN zij moeten leren, maar waarVAN en waarMEE zij willen en kunnen leren; de school wordt hun ‘lab’.

Oproep

Scholen/leerkrachten in Amsterdam die geïnteresseerd zijn in het vergroten en verrijken van hun fysieke en onderwijskundige ruimte nodigen wij van harte uit om contact op te nemen; info@NATnl.eu