Bedankt voor je stem!

2

Stemmen

PLAN #58
’Mijn nieuwe school is boeiend, uitdagend, avontuurlijk, innovatief en onderzoekend. Kortom; hier gebeurt Het!!’
— Bertie Vink

Omschrijving

Mijn nieuwe school integreert de waardevolle onderdelen van verschillende concepten. Op Mijn nieuwe school leren we kinderen om nieuwsgierig en ondernemend te zijn. We realiseren dat door, één keer in de 4 weken, met onze leerlingen individuele coachingsgesprekken te voeren. In deze gesprekken bespreken we de doelen die het kind moet halen maar ook bespreken we wat de leerling graag zelf wil leren. We beschrijven dat in een IOP (individueel ontwikkelings plan) en dit plan kunnen ouders en leerlingen inzien in het leerlingvolgsysteem. Eén keer in de 8 weken is er een portfoliogesprek waar zowel de leerling, de ouders als de leerkracht bij aanwezig zijn en waar de voortgang wordt besproken. In het portfolio verzameld de leerling werk waarmee hij/ zij kan aantonen dat de gestelde doelen zijn gehaald. De doelen kunnen gehaald worden op verschillende manieren. Dat kan via een traditionele toets maar ook via een filmpje, PowerPoint, Prezi, verhaal, meesterproef etc. Door deze werkwijze stimuleren we kinderen om zelf verantwoordelijk te zijn en persoonlijk leiderschap te tonen. Kinderen leren zo de eigen kwaliteit kennen en die te benutten.

Voor het geven van instructie werken de leerkrachten hoofdzakelijk met 'doe' activiteiten waarbij de leerlingen handelend bezig zijn zoals bijv. met meten, wegen, geld rekenen, letters sorteren etc. Per instructie staat daar 20 minuten voor. Aansluitend is het mogelijk om verlengde instructie te krijgen gedurende 10 minuten. Kinderen die dat niet nodig hebben kunnen zelfstandig aan de slag. Voor de verwerking en het inoefenen gebruiken de leerlingen een gepersonaliseerde iPad waar verschillende apps en sites op staan waarmee de leerling kan oefenen en zijn persoonlijke doelen kan halen.

Om de doelen te realiseren werken we met een thematisch aanbod gerelateerd aan de kerndoelen. We bieden Engels aan vanaf groep 1. In de middag is er een aanbod uitgewerkt in ateliers waarvoor kinderen kunnen intekenen. Deze ateliers krijgen vorm vanuit de Meervoudige Intelligentie. Voor verschillende leerstijlen zijn er verschillende activiteiten waar kinderen zelf een keus uit kunnen maken. Hierbij kan ook gedacht worden aan het werken in een schooltuin, sporten of opdrachten in het kader van technologie en wetenschap. Aansluitend aan de schooltijden is het mogelijk om gebruik te maken van een extra verdiepend aanbod passend bij de schoolactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan sport, muziek, creatief, drama, dans etc.

Op Mijn nieuwe school werken niet alleen leerkrachten maar ook onderwijsassistenten, leraarondersteuner en andere professionals zoals bijv. een drama docent om het afscheid van groep 8 uit te werken in een voorstelling, een kok om het team bij het thema voeding te ondersteunen etc. Deze mensen zijn maar een aantal weken op school en zijn een aanvulling op het team.

Op Mijn nieuwe school werken we met een gekozen kinderraad vanaf gr.3. In de stamgroepen vinden groepsvergaderingen plaats.

Initiatiefnemers

Ik ben directeur op twee kleine basisscholen in Emmen. Op beide scholen hebben we verschillende onderdelen van bovenstaande ideeën geïntegreerd in ons aanbod. Ik zie daar duidelijk de meerwaarde van in en het zou helemaal geweldig zijn als er een school zou zijn waar al deze waardevolle elementen een plek zouden krijgen vanaf de start. Persoonlijk denk ik dat dit veel toegevoegde waarde zal hebben in het leven van kinderen. Het is de taak van de school om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Om het leven te kunnen leven heb je bepaalde vaardigheden nodig zoals taal, lezen en rekenen maar daarnaast is het belangrijk om nieuwsgierig, onderzoekend en ondernemend te zijn omdat onze samenleving snel veranderd en we niet weten wat er nog allemaal staat te gebeuren. Het is belangrijk dat kinderen leren de eigen kwaliteit te kennen en die weten in te zetten. Kijken naar je cirkel van invloed en je cirkel van betrokkenheid en daar keuzes in kunnen en durven maken. Dat gun ik alle kinderen.