Bedankt voor je stem!

71

Stemmen

PLAN #6
’Op mijn filosofische school word je levenskunstenaar. [INZENDING TERUGGETROKKEN]’
— Pablo Lamberti

Omschrijving

[INZENDING TERUGGETROKKEN]

De Tuin van Socrates is een ontwerp voor een school geïnspireerd op het oude Griekenland, waar filosofie niet alleen een studie was, maar een levenswijze. De meeste hedendaagse scholen concentreren zich op het aanleren van werk gerelateerde vaardigheden. Wij vinden dat ook belangrijk, maar niet toereikend, aangezien we geloven dat een school moet voorbereiden op het leven als geheel. Kinderen zijn geen economische entiteiten en hebben behoefte aan meer dan alleen 21st century skills. De Tuin van Socrates biedt daarom een concept aan dat zich richt op persoonlijke groei, wetenschap en lichamelijk bewustzijn. Samen vormen deze pijlers de ingrediënten voor een levenskunst waarin zelfonderzoek, zelfvertrouwen en samenwerking gecultiveerd worden. Filosofie is bij ons dus niet zozeer een zuiver theoretisch ‘weten’, maar juist een vaardigheid die tot uiting komt in de praktijk.

De Tuin van Socrates benadert onderwijs vanuit nieuwsgierigheid van zowel de leerling als de leerkracht om samen meer inzicht te krijgen in wie we zijn, wie de ander is, wat onze plaats is op deze wereld en hoe we willen dat deze relaties verder ontwikkelen. Naast de gebruikelijke rol van pedagoog kruipt de leerkracht ook in de huid van Socrates. Socrates vond namelijk dat kennis niet kant-en-klaar over te brengen was, maar door het individu zelf voortgebracht moest worden. Men ontdekte zijn of haar eigen waarheid in de vorm van een dialoog. Op deze manier ligt er altijd en overal, in alles wat ons overkomt en in alles wat we doen, de mogelijkheid tot filosoferen. Goed reken- en taalonderwijs, alsmede wereldoriëntatie zijn daarbij onmisbaar, omdat zij ons in staat stellen dieper door te dringen in verschillende onderwerpen.

Naast de wetenschappelijke methode kan de wereld ook kunstzinnig onderzocht worden. Door verbeelding en fantasie leren we onszelf en de wereld anders ervaren, vanuit bijvoorbeeld muziek. Verder is er ook judo of yoga, en meditatie voor iedereen zodat kinderen zich bewust worden van (de grenzen van) hun lichaam en dat van de ander, en zo leren omgaan met emoties als woede, verdriet en onrust. Radicalisme en dogmatisme worden kritisch onder de loep genomen. Er is ruimte en aandacht voor religie/overtuigingen en vrijheid van meningsuiting, maar die zullen ook als zodanig benoemd worden, waardoor ieder zijn eigen en onafhankelijke wereldbeeld kan vormen, in de wetenschap dat het ook anders kan. Onze deuren staan open voor iedereen, ongeacht sociaaleconomische of culturele achtergrond. Bij de Tuin van Socrates willen we streven naar een vrije verhouding tot de techniek (lees: iPads, robots, etc.). Een dialoog dat het mogelijk wil maken de techniek te gebruiken, maar ook van dat gebruik te kunnen afzien.

Tot slot zal de verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit grotendeels op de schouders rusten van de leerkrachten. Er is geen zgn. 'top-bottom approach', daarom zal er gewerkt worden met het model van stichting leerKRACHT. facebook.com/detuinvansocrates

Initiatiefnemers

Ik ben filosofiedocent en muzikant met een duidelijke visie op onderwijs. Onderwijs moet niet vervlakken en normaliseren, maar juist aandacht hebben voor individuele ontplooiing in sociale gesitueerdheid. Dat doe je m.i. niet (alleen) door leerlingen voor te bereiden op de wereldeconomie, maar juist door ze te begeleiden bij het zelf uitvinden van wat het betekent om mens te zijn.

Oproep

Eenieder die zich kan vinden in bovenstaande plan en op wat voor manier dan ook een bijdrage wil leveren.

pablolamberti[at]muziekenethiek.com