Bedankt voor je stem!

623

Stemmen

PLAN #105
’Rooms-Katholieke school John Henry Newman voor basis- en voortgezet onderwijs: Worden wie je bent.’
— Anna Plakas

Omschrijving

Achtergronden plan:

1) In katholiek Nederland is er een roep om katholieke scholen waar de katholieke identiteit meer vormgegeven wordt. Deze katholieken willen graag dat er op school serieuze aandacht is voor catechese, gebed en een christelijke levensstijl. Tegelijkertijd wil men niet dat de kinderen op een katholiek eiland terecht komen maar dat ze geworteld zijn in de maatschappij en hun weg weten te vinden in de wereld van morgen.

2) In internationale vergelijkingen doet het Nederlandse onderwijs het goed, maar behoort niet bij de top. Volgens het laatste rapport van de Onderwijsraad (2013) is er in Nederland eenzijdig veel aandacht geweest voor het verhogen van basale lees-, spellings- en rekenprestaties maar zijn kennis en vaardigheden op andere gebieden zoals geschiedenis, filosofie, burgerschapsvorming, onderbelicht gebleven. Daarbij blijft er volgens dit rapport veel talent onbenut. Achterblijvende motivatie bij leerlingen is een ander punt van aandacht in het Nederlandse onderwijs.

3) In een wereld die steeds kleiner wordt, is goede kennis van vreemde talen en andere culturen noodzakelijk voor de persoonsvorming en carrièremogelijkheden.

Plan: We hebben een Rooms-Katholieke brede school voor basis- en voortgezet onderwijs voor ogen, die op de volgende manier beantwoordt aan de bovenstaande punten:

1) We openen en sluiten de dag met gebed. Er is aandacht voor catechese, katholieke feesten en sociale projecten. De lesinhoud is in overeenstemming met het katholieke geloof. Uiteraard hebben kinderen de vrijheid in het wel of niet aanvaarden van het katholieke geloof. We zien ieder kind, ongeacht wat het kan of niet kan, als gewild door God en met een unieke plaats in de wereld. Dit staat voorop en om deze reden verdient ieder kind de liefde en het respect van leerkrachten en medeleerlingen. Tegen deze achtergrond wordt de ontwikkeling van de leerlingen ondersteund.

2) In ons onderwijs wordt er gewerkt vanuit de kerndoelen voor onderwijs van de overheid en de meervoudige intelligentietheorie van Gardner. Daarnaast is er aandacht voor karaktervorming. Voor ieder kind wordt in overleg tussen ouders, leerkracht en kind een persoonlijk leerplan opgesteld en regelmatig geëvalueerd. In het onderricht wordt er afgewisseld tussen verschillende vormen van instructie (zowel traditionele als zelf ontdekkende methoden), zodat leerlingen oefenen met verschillende manieren om zich stof eigen te maken. Gedisciplineerd werken, concentratie en het uitdagen van de intelligentie en creativiteit gaan hierbij hand in hand. De persoon van de leerkracht en zijn/haar vakkennis is in onze visie is belangrijker dan lesmethoden. Van een leerkracht met liefde voor de leerlingen en het vakgebied leren leerlingen het meest.

3) De school wordt tweetalig (Nederlands/Engels). Er is ruime aandacht voor verschillende culturen en goede talenkennis. De kinderen krijgen daarnaast regelmatig opdrachten om de schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden te oefenen.

Initiatiefnemers

De Stichting Rooms Katholiek Basisonderwijs John-Henry Newman is een aantal jaar geleden in het leven geroepen om de vraag in Katholiek Nederland naar een school zoals deze in het plan beschreven staat, op te richten.

De zalige John Henry Newman was een Engelse theoloog en priester in de 19e eeuw. Vanwege het ideaal van algemene, diepgaande en voortgezette ontwikkeling en zijn nadruk op de waarde van vriendschap, herkennen wij ons in deze persoon die wereldwijd mensen uit allerlei kringen blijft inspireren.

De stichting bestaat uit de volgende personen:

Anna Plakas (voorzitter): psycholoog /onderzoeker en docent aan de vakgroep Pedagogiek en Onderwijskunde aan de UvA Brian chin ten Fung (secretaris): gemeentelijk ambtenaar Marcel van den Berg (penningmeester): statisticus Cristina Popescu: internationaal jurist Ype Postma: econoom / ondernemer Elly Beckman: leerkracht Harm Schilder, pr: priester / geestelijk adviseur