Bedankt voor je stem!

74

Stemmen

PLAN #34
’Het openbare schoolprogramma Rotterdam Vakmanstad .... nu ook in Amsterdam.’
— Boudewijn Slager en Gerben Kroese 

Omschrijving

Rotterdam Vakmanstad

Introductie van het succesvolle innovatieve basis onderwijs programma Rotterdam Vakmanstad, waar door bijgeschoolde docenten naast het reguliere onderwijs creatief aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van talent en persoonlijkheid.

Aan de basis van ons voorstel voor een nieuwe openbare basis school in Amsterdam staat het curriculum van de OBS Bloemhof, één van de openbare scholen in Rotterdam die werken volgens het succesvolle Rotterdam Vakmanstad programma. Onderzoek naar deze manier van les geven laat zien dat kinderen er rustig van worden en beter presteren. Dit wordt onder meer bevestigd door de cito-eindscores van deze school welke zich de laatste jaren sterk heeft verbeterd. Tevens wordt opgemerkt dat het aantal leerlingen in deze periode beduidend is toegenomen en het 'partnership' tussen school en ouders zich zeer positief heeft ontwikkeld.

Sinds 2003 wordt met succes gewerkt met het 'Wanita-concept'. Kinderen werken zelfstandig op een creatieve manier aan hun eigen kennis en talent ontwikkeling. In 2008 is bovendien het door de filosoof Henk Oosterling ontwikkelde concept 'Fysieke Integriteit' op deze school geïntroduceerd. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de fysieke en emotionele ontwikkeling: het bewust worden en respecteren van de fysieke en sociale omgeving waarin ze leven, uiteindelijk gericht op de ontwikkeling van de algehele persoonlijkheid.

De twee concepten bij elkaar, Rotterdam Vakmanstad, resulteren er in dat kinderen trots zijn op wat ze doen. Participeren, het verlangen een waardevolle bijdrage te leveren aan een gezamenlijk project, geeft zelfvertrouwen en ambitie. In Oosterling's termen: niet 'drillen' maar 'skillen'. 'Skills zijn aangrijpingspunten voor zelfrespect, trots, interesse en verantwoordelijkheidsbesef'.

Kinderen krijgen vanaf 2,5 jaar onderwijs. Niet alleen in de reguliere vakken, maar ook in creatieve vakken waar ze leren met elkaar om te gaan en vanaf groep 1, Engels, Judo en tuinieren. Elke middag krijgen ze een warme maaltijd 'uit de eigen tuin'.

In onze nieuwe school zijn het bestuur en de (bijgeschoolde) docenten zich ervan bewust dat onderwijs meer inhoudt dan cognitieve kennisoverdracht. Een school moet een veilige omgeving zijn, met aandacht voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de aangeboren talenten. Stimuleren van associatief (creatief) denken is hierbij een kernwaarde.

Het voorschoolse onderwijs zal worden geïntegreerd. Het onderwijs na het primaironderwijs zal een natuurlijk vervolg kennen volgens dezelfde methodiek.

Iedere school en wijk heeft zijn eigen kenmerken en accenten. Belangrijk is de woonomgeving en het bedrijfsleven bij het onderwijs te betrekken, gebruik makend van voorzieningen in een wijk en verdere omgeving.

In de bijlage wordt ons voorstel nader uitgewerkt met als achtergrond het nieuwe onderwijs beleid van de gemeente Amsterdam, vastgelegd in het coalitieakkoord 2014 - 2018.

Bijlage: 'Ieder kind verdient de beste kansen'

Initiatiefnemers

Boudewijn Slager Mijn jeugd heb ik wisselend in Indonesië en Nederland doorgebracht, twaalf lagere scholen en vier middelbare scholen. De vervolgstudie was wat mijn vader had gedaan, een keus die niet juist bleek te zijn. Het heeft lang geduurd voordat ik in mijn werk 'mezelf' vond. Met deze ervaring kon ik werkzoekenden begeleiden bij het ontdekken en realiseren van hun Passie. Ook zij bleken vaak verkeerde keuzen te hebben gemaakt. Mijn les hieruit is dat al tijdens het primair onderwijs aandacht gegeven moet worden aan de ontwikkeling van talent en persoonlijkheid.

Gerben Kroese Ook mijn motivatie ligt in mijn ervaring als schoolkind. In de overgang van een lastig, weinig gelukkig en matig presterend jongetje op de ene school naar een tevreden en uitstekende leerling een jaar later op een andere school ervoer ik het grote belang van de leeromgeving. Om die reden ondersteun ik het scholingsinitiatief van harte.