Bedankt voor je stem!

290

Stemmen

PLAN #51
’School voor bewegend leren’
— Judith van Hal, Nienke Leusink, Maaike de Jong 

Omschrijving

Onze Nieuwe School wordt een basisschool waarbij motoriek, bewegen en sport als centrale pijlers het cognitieve, fysieke en sociaal-emotionele leren ondersteunen. Hierbij gaan wij op Onze Nieuwe School twee uitdagingen aan waarmee wij ons onderscheiden van het huidige aanbod:

1) Inhoudelijk gaan wij het curriculum van de basisschool verbinden aan bewegen, beleven en ervaren. Dit betekent dat het bestaande basisschool curriculum wordt aangeboden, waarbij er bij elke les of activiteit gekeken wordt hoe motoriek en bewegen hieraan gekoppeld kunnen worden. Bestaande lesmethoden worden gekoppeld aan activiteiten en materialen die uitdagen tot ontdekkend en belevend leren. Dit vormt een actieve ondersteuning bij de cognitieve en (senso)motorische ontwikkeling van het kind.

2) Organisatorisch gaan wij een breed schoolconcept neerzetten, waarbij wij de mogelijkheid bieden voor volledige dagopvang. Kinderen kunnen zich zo op het gebied van sport, spel en andere naschoolse activiteiten ontwikkelen.

Kinderen hebben een natuurlijke drang om bewegend, ontdekkend en spelend te leren. We komen hier in het basisonderwijs te weinig aan tegemoet, omdat het scholen onvoldoende lukt om dit te integreren in het onderwijsaanbod. Een gevolg is dat kinderen systematisch te weinig bewegen en dat kan veel gezondheidsklachten met zich meebrengen.

Vanuit verschillende disciplines (zorg, overheid, onderwijs) wordt er aandacht gevraagd voor meer sport en beweging op de basisschool. In het artikel ‘De effecten van beweging op de leerprestaties van kinderen’ van Vervoorn, Singh en Visscher (2011) wordt het als volgt samengevat:

1.Matig intensief bewegen verbetert de leerprestatie van kinderen;

2.Kinderen die regelmatig bewegen winnen aan zelfvertrouwen en zijn fitter;

3.Sport en spel zijn goed voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden;

4.Schoolresultaten verbeteren bij goede afwisseling van beweeg- en leertijd.

Met Onze Nieuwe School sluiten wij aan bij de bewegingsbehoeften van ieder individueel kind. Ons plan sluit aan bij het advies van Sportraad Amsterdam om het aantal sporturen te verhogen.

Op Onze Nieuwe School zult u veel kennis en inzichten terugzien waarvan bekende pedagogen en onderwijsvernieuwers het effect al aan het begin van de 20e eeuw hebben aangetoond. Denk hierbij aan heterogene leeftijdsgroepen (Montessori), planmatig en zelfstandig werken (Dalton) en het optimaal benutten van de kwaliteiten van elk individu (Steiner). Daarnaast willen we werken met het bioritme model als uitgangspunt, waardoor we gebruik maken van de maximale alertheid van kinderen. Door oude en nieuwe inzichten met elkaar te verbinden, denken wij beter in staat te zijn om tegemoet te komen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en tevens aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de huidige maatschappij.

Initiatiefnemers

Wij zijn Maaike de Jong, Nienke Leusink en Judith van Hal. Drie leerkrachten met elk ruim tien jaar ervaring in het Amsterdamse basisonderwijs. We zijn breed opgeleid, onder andere als gedragsspecialist, remedial teacher en intern begeleider. We hebben ervaring in verschillende onderwijsstromingen (Montessori, Steiner, Dalton en regulier onderwijs).

In de dagelijkse praktijk zien we steeds vaker dat kinderen vastlopen door de eisen die aan hen worden gesteld. Wij geloven erin, dat een onderwijssysteem dat voldoet aan de natuurlijke bewegingsbehoeften van kinderen uitkomst biedt. Dit is onze drijfveer om een plan in te dienen bij Onze Nieuwe School.