Bedankt voor je stem!

9

Stemmen

PLAN #74
’Ook een gewone school voor kinderen met autisme’
— Hans Klaassen

Omschrijving

We willen graag meedingen naar deelname aan het project Kraamkamer. In samenwerking met Stichting Raeger hebben we tot doel om kinderen die op dit moment niet in staat zijn onderwijs te volgen, toch onderwijs aan te bieden. Omdat hun vorm van autisme schoolgang belemmerd hebben ze een vrijstelling van de leerplicht. Memo pilot dagbehandeling Raeger en SBO De Kans.

Helaas gaan niet alle kinderen naar school. Zo zijn er op dit moment kinderen met de diagnose binnen het spectrum van PDD-NOS / autisme die een ontheffing van de leerplicht hebben gekregen. Dit omdat ‘scholen onvoldoende in staat zijn aan deze specifieke onderwijsbehoeften te kunnen voldoen’. Vanwege de ernstige belemmeringen van het kind en omdat onderwijs en zorg zijn nog niet voldoende met elkaar verbonden om sommige kinderen toch (partiële of continue) onderwijs te kunnen bieden.

In samenspraak hebben Raeger en SBO De Kans afgewogen of ze kinderen die gehele vrijstelling hebben stapsgewijs aan een onderwijsleersituatie kunnen laten wennen. Partijen zijn tot de conclusie gekomen dat een gefaseerde aanpak binnen een behandel en begeleidingsgroep van Raeger passend is voor deze doelgroep. Zodoende menen we gezamenlijk aan de volgende doelen te kunnen werken:

 1. Raeger start een behandelgroep in De Kans waarbij kinderen op basis van een CIZ indicatie dan wel een besluit vanuit de Gemeente behandeld en begeleid worden
 2. De kinderen krijgen maatwerk aangeboden om aan een onderwijsleersituatie te wennen
 3. Raeger kan naast zorg ook onderwijs aanbieden in de leefsituatie van het kind
 4. Er kan stapsgewijs gewerkt worden aan het versterken van de ‘schoolse’ competenties van de kinderen
 5. SBO De Kans kan met haar kennis van het bieden van specifieke onderwijsarrangementen, het onderwijs verzorgen voor de kinderen.
Voorwaarden die deze pilot mogelijk moeten kunnen maken:
 1. Ondernemerschap en oplossingsgerichtheid van beide organisaties;
 2. Bereidheid om financieel een bijdrage te leveren aan het project van beide organisaties;
 3. Helderheid over verantwoordelijkheden.
In eerste instantie gaan we uit van de volgende kansen:
 1. Raeger kan worden gehuisvest in het gebouw van SBO De Kans en zodoende gebruik maken van faciliteiten van het gebouw;
 2. Er is voldoende kennis om onderwijs te verzorgen aan de kinderen;
 3. De verantwoordelijkheid van deze groep ligt bij Raeger;
 4. Kinderen kunnen ook fysiek stapsgewijs wennen aan ‘onderwijs’;
 5. Zorg kan ook worden geboden aan kinderen die in een onderwijssituatie verkeren door Raeger;
 6. Raeger kan trainingen aanbieden binnen SBO De Kans teneinde de kennis over autisme te vergroten. De trainingen kunnen zowel voor medewerkers als voor ouders worden gegeven.
Organisatie & praktische zaken:
 1. Raeger huurt 1 lokaal (mogelijk met afstemming van ruimte met De Klaproos) met 2 bij ruimtes voor telkens een periode van 1 jaar met zicht op meer ruimte in de toekomst;
 2. Bij de huur is meubilair en computers incluis.

Amsterdam, augustus 2015

Initiatiefnemers

Ik ben directeur van SBO De Kans. Daarnaast ben ik projectleider van SPO West, een steunpunt voor Passend Onderwijs voor enkele schoolbesturen. Dit project dien ik in in samenwerking met mw. Peggy Ann Clarck, bestuurder directeur van Stichting Raeger te Amsterdam.

Oproep

Projectbegeleider(s), bijdrage financien.